ALMINDELIGE BETINGELSER FOR BILHANDEL APS

Dato: 01-03-2022

1. Indledning
1.1. Nærværende betingelser regulerer forholdet mellem Bilhandel ApS og kunden for Bilhandel ApS’ levering af ydelser herunder annoncering, opsætning og drift af Facebook side og GMB, data- og programmeringsydelser, m.v.
1.2. Nærværende betingelser er gældende medmindre andet særskilt er aftalt skriftligt mellem parterne.
1.3. Nærværende betingelser kan ændres med 3 ugers varsel. Meddelelse om dette vil finde sted på Bilhandel ApS’ hjemmeside.

2. Aftalens omfang
2.1.
Kunden opnår en ikke eksklusiv ret til at benytte den af Bilhandel ApS leverede ydelse. Denne brugsret er begrænset til Kunden og giver ikke ret til at videreudvikle eller ændre i materiale modtaget fra Bilhandel ApS.
2.2. Kunden får ved brugsretten adgang til de nærmere aftalte ydelser i de til enhver tid gældende versioner i den nærmere aftalte periode.
2.3. Bilhandel ApS har ret til løbende at ændre, udvide eller reducere funktionalitet i ydelserne.
2.4. Kunden må ikke benytte Bilhandel ApS’ ydelser udover hvad der er aftalt med Bilhandel ApS.
2.5. Brugsretten kan ikke uden Bilhandel ApS’ skriftlige tilladelse overdrages af Kunden.

3. Ikrafttræden og ophør
3.1.
Aftalen mellem Kunden og Bilhandel ApS træder i kraft på det tidspunkt, hvor kunden meddeler sin accept med mindre andet er aftalt.
3.2. Aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt.
3.3. Bilhandel ApS har ret til at begrænse eller fjerne Kundens adgang til ydelserne såfremt Kunden misligholder aftalen.
3.4. Ved aftaleophør kan Kunden kræve egne data udleveret på en af Bilhandel ApS fastlagt måde mod betaling for medgået tid til gældende timetakst.
3.5. Kundens brugsret til de af aftalen omfattede ydelser bortfalder med aftalens ophør.

4. Specialudvikling
4.1.
I forbindelse med specialudvikling til Kunden herunder tilpasning af eksisterende løsninger efter Kundens ønske, er det Kundens ansvar at specificere funktionalitet tilstrækkelig præcist og korrekt.
4.2. Det er Kundens ansvar at teste og godkende sådanne ydelser umiddelbart efteraflevering.
4.3. Fejl og mangler skal være påpeget overfor Bilhandel ApS senest 2 uger efter aflevering til Kunden.

5. Systemkrav og tekniske betingelser til Kunden
5.1.
Tilfredsstillende anvendelse af ydelser fra Bilhandel ApS kan være forbundet med specifikke minimums- og kompatibilitetskrav til hardware, IT-systemer og 3.-parts software hos kunden. Det er Kundens eget ansvar, at sådanne krav er opfyldte.
5.2. Bilhandel ApS yder ingen form for driftsgaranti, men tilstræber at levere problemfri drift og hurtig afhjælpning af fejl og mangler i ydelserne.
5.3. Fejl og mangler ved Bilhandel ApS’ ydelser og leverancer betragtes alene som misligholdelse, hvis disse kan tilskrives Bilhandel ApS og såfremt Bilhandel ApS ikke kan afhjælpe disse indenfor en periode på 15 arbejdsdage.

6. Vedligeholdelse, ændringer og opdateringer
6.1.
Kunden vil få adgang til opdateringer af Bilhandel ApS’ systemer og ydelser i det omfang de lanceres.
6.2. Bilhandel ApS er berettiget til at ændre i Bilhandel ApS’ systemer og ydelser i det omfang, som Bilhandel ApS finder nødvendigt.
6.3. Bilhandel ApS vil bestræbe sig på at minimere de gener, ændringer til Bilhandel ApS’ systemer og ydelser måtte medføre for Kunden. Kunden kan under ingen omstændigheder kræve erstatning fra Bilhandel ApS som følge af sådanne ændringer.

7. Dataansvar
7.1.
Bilhandel ApS er forpligtet til at foretage backup på daglig basis af de data, som Kunden måtte opbevare hos Bilhandel ApS i forbindelse med aftalt anvendelse af ydelser fra Bilhandel ApS. Backup skal opbevares af Bilhandel ApS i mindst 7 døgn.
7.2. Bilhandel ApS bærer ikke noget ansvar for tab af Kundens data, men er forpligtet til i rimelig grad at bistå Kunden med retablering, hvis Kundens data måtte blive beskadiget eller gå tabt.

8. Ansvarsbegrænsning
8.1.
Ingen af parterne er ansvarlige for indirekte tab af nogen art.
8.2. Kundens beføjelser i forbindelse med Bilhandel ApS’ misligholdelse er begrænset til opsigelse af aftalen, men først efter at Bilhandel ApS har haft rimelig mulighed for at afhjælpe den af Kunden påberåbte misligholdelse.
8.3. Bilhandel ApS kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for Kundens indtastninger, udlæsninger eller øvrig brug af ydelserne/systemerne fra Bilhandel ApS, og Kunden skal friholde Bilhandel ApS for ethvert krav, der måtte blive rejst som følge heraf.
8.4. Parternes ansvar for alle kumulerede krav er begrænset til de samlede betalinger i henhold til Hovedydelserne for den 12 måneders periode, der går umiddelbart forud for den skadegørende handling. Hvis aftalen ikke har været i kraft i 12 måneder, opgøres beløbet som den aftalte betaling ved Hovedydelserne i den periode aftalen har været i kraft divideret med antallet af måneder, aftalen har været i kraft og derefter multipliceret med 12.

9. Myndigheds- og lovkrav
9.1.
Bilhandel ApS er ikke ansvarlig for indholdet af Kundens data eller Kundens eventuelle krænkelse af 3.-parts ophavsret i forbindelse med anvendelsen af disse.
9.2. Det er Kundens ansvar at sikre de fornødne rettigheder og samtykker til lovlig indtastning og opbevaring af de data, Kunden indtaster i systemet herunder især data, der er omfattet af Persondataloven.
9.3. Bilhandel ApS handler i relation til Persondataloven alene efter instruks fra Kunden. Bilhandel ApS vil træffe de fornødne tekniske, organisatoriske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger med henblik på at sikre, at oplysningerne opbevares lovligt, ikke fortabes eller forringes og ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt behandles i strid med Persondataloven.
9.4. Bilhandel ApS skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan kontrollere, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
9.5. Kunden skal friholde Bilhandel ApS for ethvert krav, som tredjemand eller offentlig myndighed måtte rejse mod Bilhandel ApS i anledning af påståede tredjemands rettigheder efter gældende lovgivning.

10. Særligt vedrørende Telefonstatistik-servicen
10.1 Telefonstatistik-servicen stilles til rådighed af Trailhub.io, Danmark (“Trailhub”) på vegne af Bilhandel og kan løbende udvikles og opdateres.
10.2 Telefonstatistik-servicen indebærer, at Kunden tildeles et eller flere telefonnumre af Trailhub (“Virtuelt Telefonnummer”), som viderestiller til det af Kunden oplyste telefonnummer. Kunden kan herefter se opkaldsdata og statistik vedrørende et sådant Virtuelt Telefonnummer med henblik på at måle effektiviteten af den markedsføring, der indrykkes via Bilhandels services.
10.3 Et Virtuelt Telefonnummer vil have mindst samme kapacitet for så vidt angår indgående opkald, som det af Kunden oplyste telefonnummer, men må ikke anvendes til udgående opkald. Bilhandel kan til enhver tid og uden varsel tildele Kunden et andet Virtuelt Telefonnummer.
10.4 Det af Kunden oplyste telefonnummer skal være dansk og må ikke være et specialnummer med forhøjet opkaldstakst.
10.5 Bilhandel og Trailhub forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde Telefonstatistik-servicen, herunder i forbindelse med vedligeholdelse og opdateringer.
10.6 Bilhandel indestår ikke for at Telefonstatistik-servicen er kompatibel med Kundens udstyr.
10.7 Bilhandel er berettiget til med øjeblikkelig varsel at opsige eller suspendere samarbejdet med Kunden eller Telefonstatistik-servicen, såfremt:

 • 10.7.1 Kunden er i væsentlig misligholdelse
 • 10.7.2 Kunden bruger Telefonstatistik-servicen eller et Virtuelt Telefonnummer til ulovlige formål eller til formål, som efter Bilhandels opfattelse er krænkende over for tredjemand eller offentligheden;
 • 10.7.3 Kunden bruger Telefonstatistik-servicen eller et Virtuelt Telefonnummer til andre formål end aftalt med Bilhandel eller dennes koncernforbundne selskaber, herunder i forbindelse med services eller markedsføringskanaler, der ikke er stillet til rådighed af Bilhandel eller dennes koncernforbundne selskaber;
 • 10.7.4 Telefonstatistik-servicen kan til enhver tid afmeldes ved at kontakte kundeservice via support@bilhandel.dk eller telefonisk på: +45 96 10 20 50. Afmeldes Telefonstatistik-servicen er Bilhandel berettiget til at slette alle Kundens data.

11. Datatrafik
11.1. Bilhandel ApS forbeholder sig ret til at opkræve særskilt betaling hos Kunden for datatrafik knyttet til de leverede systemer og ydelser, såfremt trafikken overstiger hvad man med rimelighed kan betragte som normalt for den pågældende ydelse og/eller leverance.
11.2. Alle forsøg på crawling eller masseudtræk fra Kundens side betragtes som væsentlig misligholdelse.
11.3. Bilhandel ApS forbeholder sig ret til at lukke for adgang til systemer hvis der er tegn på anvendelse, der kan føre til unormal hård belastning af Bilhandel ApS’ systemer – f.eks. crawling. Dette gælder også, hvis sådant misbrug skyldes 3.-part.

12. Rettigheder
12.1.
Enhver rettighed til Bilhandel ApS ydelser og leverancer tilhører Bilhandel ApS med mindre andet er aftalt skriftligt.
12.2. Kunden har retten til egne data.
12.3. Bilhandel ApS har retten til alle data og billeder i bearbejdet, sammenstillet form.

13. Priser og betalingsbetingelser
13.1.
Alle ydelser faktureres som udgangspunkt ved levering med mindre andet aftales.
13.2. Abonnementsydelser som f.eks. Bilhandel abonnement faktureres månedsvis med mindre andet aftales.
13.3. Lead ydelser afregnes i henhold til Bilag 1
13.4. Betalingsbetingelser er netto 8 dage med mindre andet aftales.
13.5. Bilhandel ApS forbeholder sig ret til at tilskrive en rente på 1,5 % pr. måned på forfaldne beløb samt at opkræve gebyrer ved fremsendelse af rykkere.
13.6. Bilhandel ApS forbeholder sig ret til at regulere sine priser én gang årligt svarende til udviklingen i det summariske lønindeks for den private sektor.
13.7. Hvis Kunden i gentagne tilfælde kommer i restance hos Bilhandel ApS betragtes dette som væsentlig misligholdelse, og Bilhandel ApS er berettiget til at hæve aftalen med omgående virkning.

14. Misligholdelse
14.1.
Såfremt en af parterne væsentligt misligholder aftalen, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen 8 dage efter meddelelse til den misligholdende part om ønsket om at ophæve aftalen, med mindre misligholdelsen på det tidspunkt er bragt til ophør.

15. Force majeure
15.1.
Bilhandel ApS er ikke ansvarlig over for Kunden for hændelser, der ligger uden for Bilhandel ApS’ direkte kontrol.

Bilag 1 – Databehandleraftale

1.1 Bilhandel behandler i aftalens løbetid personoplysninger på vegne af Kunden, men alene på baggrund af dennes dokumenterede instruktioner, medmindre at behandling er påkrævet i henhold til gældende ret. Bilhandel er således databehandler i henhold til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 og Databeskyttelsesloven (”Databeskyttelseslovgivningen”).

1.2 Såfremt behandling i henhold til gældende ret er påkrævet, jf. punkt 1.1, underretter Bilhandel Kunden herom, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

1.3 Bilhandel vil behandle de modtagne personoplysninger med henblik på at gøre det muligt for Kunden, at anvende Bilhandel-systemets funktionalitet, herunder, men ikke begrænset til, i relation til håndtering af kunde oplysninger, salgsordrer, køresedler og til indhentelse af forsikrings- og finansieringstilbud.

1.4 Bilhandel vil til det i punkt 1.3 anførte formål behandle følgende typer af personoplysninger om kunder og kundeemner:

 • Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv.).
 • Oplysninger om kundernes biler, herunder registrerings- og stelnummer og antal kørte kilometer per år
 • Oplysninger om interesser, salgsordrer og købshistorik
 • Oplysninger om forsikring og finansiering

1.5 Bilhandel skal så vidt muligt bistå Kunden med at opfylde dennes forpligtelse til at besvare anmodninger fra de registrerede vis personoplysninger behandles i henhold til denne aftale for så vidt, at de registrerede ønsker at udøve deres rettigheder (retten til indsigt og dataportabilitet mv.) i henhold til Databeskyttelseslovgivningen.

1.6 Bilhandel skal omgående underrette Kunden, hvis dennes instruks efter Bilhandels opfattelse er i strid med Databeskyttelseslovgivningen.

1.7 Bilhandel skal implementere de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at sikre personoplysninger mod utilsigtet eller ulovligt undergang, tab eller ændring heraf og mod uautoriseret adgang, misbrug eller anden behandling i strid med bestemmelserne i Databeskyttelseslovgivningen. Bilhandel skal senest 30 dage efter modtagelse af skriftlig anmodning fra Kunden give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan kontrollere, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

1.8 Bilhandel sikrer, at dennes medarbejdere er underlagt en fortrolighedsforpligtelse for så vidt, at de behandler personoplysninger i henhold til denne aftale.

1.9 Kunden har ret til med 30 dages forudgående skriftligt varsel, at foretage en revision af den databehandling som Bilhandel udfører på vegne af Kunden i henhold til aftalen i det omfang, det er nødvendigt for at Kunden kan påse, at Bilhandels forpligtelser i henhold til dette bilag 1 overholdes. Kunden er berettiget til selv at foretage en sådan revision eller til at lade en anerkendt, uafhængig revisor foretage revisionen på dennes vegne. Bilhandel skal bidrage til revisioner i henhold til dette punkt 1.9, men er berettiget til opkræve Kunden et gebyr herfor samt betaling for de omkostninger, som bistanden medfører.

1.10 Uanset ovenstående er Kunden ikke berettiget til at foretage revision i henhold til punkt 1.9 mere end én gang i enhver 12-måneders periode, medmindre andet følger af Databeskyttelseslovgivningen.

1.11 Bilhandel skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden (Datatilsynet), give denne adgang til at gennemføre undersøgelser som hjemlet i Databeskyttelseslovgivningen, herunder i form af databeskyttelsesrevisioner, i relation til den behandling af personoplysninger som Bilhandel udfører på vegne af Kunden. Bilhandel skal uden ugrundet ophold skriftligt informere Kunden om modtagelsen af en sådan anmodning, medmindre tilsynsmyndigheden forbyder dette.

Navn
CVR-nr.
Adresse
Beskrivelse af behandling
Trailhub
37558125
Østerågade 23
9000 Aalborg

Funktionalitet til håndtering af telefonopkald mhp. at få opkaldsstatistik.

1.12 Bilhandel er berettiget til at gøre brug af en eller flere databehandlere (underdatabehandlere) med henblik på at opfylde sine forpligtelser overfor Kunden i henhold til denne aftale, forudsat at Bilhandel underretter Kunden forinden, at der indgås aftaler med nye underdatabehandlere, således at Kunden kan gøre indsigelse. Ved indgåelse af aftalen samtykker Kunden til, at Bilhandel anvender følgende underdatabehandlere:

1.13 Foruden de i punkt 1.12 anførte underdatabehandlere kan Kunden via Bilhandel-systemet vælge at overføre personoplysninger til visse tredjeparter, der agerer, som selvstændigt dataansvarlige i henhold til Databeskyttelseslovgivningen (eksempelvis forsikringsselskaber, finansieringsselskaber og CPR-administrationen). I disse tilfælde sker behandlingen af personoplysninger i henhold til den selvstændigt dataansvarliges egen persondatapolitik. Bilhandel faciliterer alene videregivelse af oplysninger via Bilhandel-systemet.

1.14 Såfremt Bilhandel anvender en underdatabehandler i overensstemmelse med punkt 1.12, skal dette alene ske ved skriftlig aftale med underdatabehandleren, som pålægger underdatabehandleren de samme forpligtelser, som Bilhandel er underlagt i henhold til dette bilag 1. Såfremt underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser i henhold til en sådan skriftlig aftale, skal Bilhandel være fuldt ud ansvarlig overfor Kunden for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser.

1.15 Kunden er indforstået med, at Bilhandel kan overføre personoplysninger til underdatabehandlere uden for EU/EØS på basis af passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder Europa-Kommissionens standardkontrakter.

1.16 Bilhandel skal uden ugrundet ophold og senest inden for et tidsrum, der giver Kunden mulighed for at overholde Databeskyttelseslovgivningen, skriftligt meddele Kunden, såfremt der konstateres brud på datasikkerheden i relation til de personoplysninger, der behandles i henhold til denne aftale. Meddelelsen skal indeholde de oplysninger om sikkerhedsbruddet som Bilhandel er i besiddelse af og som er nødvendige for at Kunden kan overholde Databeskyttelseslovgivningen, herunder oplysninger om karakteren af bruddet og de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere bruddet på datasikkerheden.

1.17 Ved aftalens ophør skal Bilhandel tilbagelevere al materiale indeholdende personoplysninger eller på Kundens anmodning fremlægge dokumentation for sletning af personoplysningerne.

Bilag 2 til samarbejdsaftalen: Afregning Lead ydelser

Afregningen ydes i overensstemmelse med dette bilag 1 på grundlag af de fremsendte kundehenvendelser. Vederlaget faktureres i begyndelsen af hver måned for den foregående måned af Bilhandel ApS og omfatter i overensstemmelse med dette bilag 1.1 antallet af kundehenvendelser genereret af Bilhandel ApS i den respektive måned minus evt. annullerede henvendelser.

I. Afregning for en potentiel kunde

Afregningen, som partneren skal betale til Bilhandel ApS, fastsættes pr. kalendermåned på grundlag af følgende parametre:

1. Fakturerede kundeemner

Kundeemner, der er blevet formidlet gennem følgende kanaler, og som opfylder de efterfølgende krav (“Leder til kontakt”)er underlagt afregning:

 • e-mail, en bruger, der er videresendt af Bilhandel ApS til partneren via platformen eller
 • Telefonopkald fra en bruger til en partner, forudsat at opkaldet er besvaret.

Hvis en bruger tager kontakt vedr. en bestemt bil, både via e-mail og via et telefonopkald, er begge kundeemner, der genereres heraf, underlagt betaling.

Hvis en bruger foretager flere opkald på samme dag, er kun det første opkald underlagt betaling.

2. Afregningsmodel
Vederlaget(“vederlag”) beregnes på grundlag af antallet af kundeemner, der er underlagt vederlag.
Der gælder følgende prisniveauer:

 • Brugte biler: Kr. 160,- pr. stk. i forhold til beregningsmodel
 • Flex leasing – Skift af selskab, hjemtagelse af bil: Kr. 250,- pr. stk.