ALMINDELIGE BETINGELSER FOR BILHANDEL APS

1. Indledning

1.1. Nærværende betingelser regulerer forholdet mellem Bilhandel ApS og Kunden for Bilhandel ApS’ levering af ydelser herunder annoncering, opsætning og drift af Facebook side og GMB, data- og programmeringsydelser, m.v.

1.2. Nærværende betingelser er gældende medmindre andet særskilt er aftalt skriftligt mellemparterne.

1.3. Nærværende betingelser kan ændres med 3 ugers varsel. Meddelelse om dette vil finde sted på Bilhandel ApS’ hjemmeside.

2. Aftalens omfang 

2.1. Kunden opnår en ikke eksklusiv ret til at benytte den af Bilhandel ApS leverede ydelse. Denne brugsret er begrænset til Kunden og giver ikke ret til at videreudvikle eller ændre i materiale modtaget fra Bilhandel ApS. 

2.2. Kunden får ved brugsretten adgang til de nærmere aftalte ydelser i de til enhver tid gældende versioner i den nærmere aftalte periode. 

2.3. Bilhandel ApS har ret til løbende at ændre, udvide eller reducere funktionalitet i ydelserne. 

2.4. Kunden må ikke benytte Bilhandel ApS’ ydelser udover hvad der er aftalt med Bilhandel ApS. 

2.5. Brugsretten kan ikke uden Bilhandel ApS’ skriftlige tilladelse overdrages af Kunden.

3. Ikrafttræden og ophør 

3.1. Aftalen mellem Kunden og Bilhandel ApS træder i kraft på det tidspunkt, hvor kunden meddeler sin accept med mindre andet er aftalt. 

3.2. Aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt. 

3.3. Bilhandel ApS har ret til at begrænse eller fjerne Kundens adgang til ydelserne såfremt Kunden misligholder aftalen. 

3.4. Ved aftaleophør kan Kunden kræve egne data udleveret på en af Bilhandel ApS fastlagt måde mod betaling for medgået tid til gældende timetakst. 

3.5. Kundens brugsret til de af aftalen omfattede ydelser bortfalder med aftalens ophør.

4. Specialudvikling 

4.1. I forbindelse med specialudvikling til Kunden herunder tilpasning af eksisterende løsninger efter Kundens ønske, er det Kundens ansvar at specificere funktionalitet tilstrækkelig præcist og korrekt. 

4.2. Det er Kundens ansvar at teste og godkende sådanne ydelser umiddelbart efteraflevering. 

4.3. Fejl og mangler skal være påpeget overfor Bilhandel ApS senest 2 uger efter aflevering til Kunden.

5. Systemkrav og tekniske betingelser til Kunden 

5.1. Tilfredsstillende anvendelse af ydelser fra Bilhandel ApS kan være forbundet med specifikke minimums- og kompatibilitetskrav til hardware, IT-systemer og 3.-parts software hos Kunden. Det er Kundens eget ansvar, at sådanne krav er opfyldte. 

5.2. Bilhandel ApS yder ingen form for driftsgaranti, men tilstræber at levere problemfri drift og hurtig afhjælpning af fejl og mangler i ydelserne.

5.3. Fejl og mangler ved Bilhandel ApS’ ydelser og leverancer betragtes alene som misligholdelse, hvis disse kan tilskrives Bilhandel ApS og såfremt Bilhandel ApS ikke kan afhjælpe disse indenfor en periode på 15 arbejdsdage.

6. Vedligeholdelse, ændringer og opdateringer 

6.1. Kunden vil få adgang til opdateringer af Bilhandel ApS’ systemer og ydelser i det omfang de lanceres. 

6.2. Bilhandel ApS er berettiget til at ændre i Bilhandel ApS’ systemer og ydelser i det omfang, som Bilhandel ApS finder nødvendigt. 

6.3. Bilhandel ApS vil bestræbe sig på at minimere de gener, ændringer til Bilhandel ApS’ systemer og ydelser måtte medføre for Kunden. Kunden kan under ingen omstændigheder kræve erstatning fra Bilhandel ApS som følge af sådanne ændringer.

7. Dataansvar

7.1. Bilhandel ApS er forpligtet til at foretage backup på daglig basis af de data, som Kunden måtte opbevare hos Bilhandel ApS i forbindelse med aftalt anvendelse af ydelser fra Bilhandel ApS. Backup skal opbevares af Bilhandel ApS i mindst 7 døgn. 

7.2. Bilhandel ApS bærer ikke noget ansvar for tab af Kundens data, men er forpligtet til i rimelig grad at bistå Kunden med retablering, hvis Kundens data måtte blive beskadiget eller gå tabt.

8. Ansvarsbegrænsning 

8.1. Ingen af parterne er ansvarlige for indirekte tab af nogen art. 

8.2. Kundens beføjelser i forbindelse med Bilhandel ApS’ misligholdelse er begrænset til opsigelse af aftalen, men først efter at Bilhandel ApS har haft rimelig mulighed for at afhjælpe den af Kunden påberåbte misligholdelse. 

8.3. Bilhandel ApS kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for Kundens indtastninger, udlæsninger eller øvrig brug af ydelserne/systemerne fra Bilhandel ApS, og Kunden skal friholde Bilhandel ApS for ethvert krav, der måtte blive rejst som følge heraf. 

8.4. Parternes ansvar for alle kumulerede krav er begrænset til de samlede betalinger i henhold til Hovedydelserne for den 12 måneders periode, der går umiddelbart forud for den skadegørende handling. Hvis aftalen ikke har været i kraft i 12 måneder, opgøres beløbet som den aftalte betaling ved Hovedydelserne i den periode aftalen har været i kraft divideret med antallet af måneder, aftalen har været i kraft og derefter multipliceret med 12.

9. Myndigheds- og lovkrav

9.1. Bilhandel ApS er ikke ansvarlig for indholdet af Kundens data eller Kundens eventuelle krænkelse af 3.- parts ophavsret i forbindelse med anvendelsen af disse. 

9.2. Det er Kundens ansvar at sikre de fornødne rettigheder og samtykker til lovlig indtastning og opbevaring af de data, Kunden indtaster i systemet herunder især data, der er omfattet af Persondataloven.

9.3. Bilhandel ApS handler i relation til Persondataloven alene efter instruks fra Kunden. Bilhandel ApS vil træffe de fornødne tekniske, organisatoriske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger med henblik på at sikre, at oplysningerne opbevares lovligt, ikke fortabes eller forringes og ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt behandles i strid med Persondataloven. 

9.4. Bilhandel ApS skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan kontrollere, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

 9.5. Kunden skal friholde Bilhandel ApS for ethvert krav, som tredjemand eller offentlig myndighed måtte rejse mod Bilhandel ApS i anledning af påståede tredjemands rettigheder efter gældende lovgivning.

10. Datatrafik 

10.1. Bilhandel ApS forbeholder sig ret til at opkræve særskilt betaling hos Kunden for datatrafik knyttet til de leverede systemer og ydelser, såfremt trafikken overstiger hvad man med rimelighed kan betragte som normalt for den pågældende ydelse og/eller leverance. 

10.2. Alle forsøg på crawling eller masseudtræk fra Kundens side betragtes som væsentlig misligholdelse. 

10.3. Bilhandel ApS forbeholder sig ret til at lukke for adgang til systemer hvis der er tegn på anvendelse, der kan føre til unormal hård belastning af Bilhandel ApS’ systemer – f.eks. crawling. Dette gælder også, hvis sådant misbrug skyldes 3.-part.

11. Rettigheder

11.1. Enhver rettighed til Bilhandel ApS ydelser og leverancer tilhører Bilhandel ApS med mindre andet er aftalt skriftligt. 

11.2. Kunden har retten til egne data. 

11.3. Bilhandel ApS har retten til alle data og billeder i bearbejdet, sammenstillet form.

12. Priser og betalingsbetingelser 

12.1. Alle ydelser faktureres som udgangspunkt ved levering med mindre andet aftales. 

12.2. Abonnementsydelser som f.eks. Bilhandel abonnement faktureres månedsvis med mindre andet aftales. 

12.3. Betalingsbetingelser er netto 8 dage med mindre andet aftales.

12.4. Bilhandel ApS forbeholder sig ret til at tilskrive en rente på 1,5 % pr. måned på forfaldne beløb samt at opkræve gebyrer ved fremsendelse af rykkere. 

12.5. Bilhandel ApS forbeholder sig ret til at regulere sine priser én gang årligt svarende til udviklingen i det summariske lønindeks for den private sektor.

12.6. Hvis Kunden i gentagne tilfælde kommer i restance hos Bilhandel ApS betragtes dette som væsentlig misligholdelse, og Bilhandel ApS er berettiget til at hæve aftalen med omgående virkning.

13. Misligholdelse 

13.1. Såfremt en af parterne væsentligt misligholder aftalen, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen 8 dage efter meddelelse til den misligholdende part om ønsket om at ophæve aftalen, med mindre misligholdelsen på det tidspunkt er bragt til ophør.

14. Force majeure 

14.1. Bilhandel ApS er ikke ansvarlig over for Kunden for hændelser, der ligger uden for Bilhandel ApS’ direkte kontrol.